Základní škola a mateřská škola Petrovice, okres Příbram sídlí na adrese: Petrovice 196, 262 55 Petrovice
IČO: 75034514
DIČ: CZ75034514
IZO: 600 054 829
Zřizovatel školy: Obec Petrovice, 262 55 Petrovice

ZŠ Petrovice je úplná základní škola.

Vzdělávání

Ve školním roce 2021/2022 se vyučuje ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Petrovická škola. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Volitelné předměty

6.a 7. ročník – domácí nauky, florbal, 8. ročník – rodinná výchova, 9. ročník – občanská výchova.

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 8 9 7 7 7 5 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2
Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 5
Informatika 1 1 1 1 1 1
Náš svět 2 2 3 2 4
Chemie 2 2
Fyzika 2 2 2 2
Přírodopis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Občanská výchova 1 1 1
Rodinná výchova 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 1 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 1 1 1
Celkem 20 22 25 25 26 30 30 31 31

Provoz školy

Škola se otvírá v 6:20 h pro dojíždějící žáky a žáky, kteří navštěvují školní družinu, v 7:20 h pro ostatní žáky. Škola se uzavírá po skončení vyučování a skončení provozu školní družiny.

Prodej svačin ve škole

Z důvodu „Pamlskové vyhlášky“ prodej zrušen.

Termíny třídních schůzek

Čtvrtek 18.11.2021 a 7.4.2022 vždy od 15.30 I. stupeň a od 16.00 II. stupeň.

Zvonění a přestávky:

1. hodina
7.40 – 8.25
2. hodina 8.35 – 9.20
3. hodina 9.35 – 10.20
4. hodina 10.30 – 11.15
5. hodina 11.25 – 12.10
6. hodina 12.15 – 13.00
7. hodina 13.40 – 14.25
8. hodina 14.30 – 15.15

Polední přestávka je zkrácena na 40 minut a přestávky mezi odpoledními hodinami trvají 5 minut.

Termíny prázdnin:

Školní rok 2021 / 2022 Školní rok 2022 / 2023
Zahájení školního roku ST 1.9.2021 ČT 1.9.2022
Podzimní prázdniny ST 27. a PÁ 29. 10. 2021 ST 26. a ČT 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny ČT 23. 12. 2021 – NE 2. 1. 2022 PÁ 23. 12. 2022 – PO 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny PÁ 4. 2. 2022 PÁ 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 21. 2. – 27. 2. 2022 27. 2. – 5. 3. 2023
Velikonoční prázdniny ČT 14. 4. 2022 ČT 6. 4. 2023
Ukončení školního roku ČT 30. 6. 2022 PÁ 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022 1. 7. – 31. 8. 2023

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský kurz pro 7.a 8. ročník se v tomto školním roce uskuteční v termínu 7. – 11. 2. 2022.

Plavecký kurz

Plavecký kurz se v tomto školním roce neuskuteční.


Výchovně vzdělávací problematika

S otázkami týkajícími se výchovných problémů a přijímacích řízení na střední školy se můžete obrátit na výchovnou poradkyni paní učitelku Ladislavu Mrázovou. Konzultační hodiny jsou v úterý od 13.20 do 14.20. Termín schůzky je však vhodné domluvit předem, např. telefonicky.

Od 1.9.2016 platí novela Školského zákona. Vyhláška 27/2016 sb. se týká společného vzdělávání, tzv. inkluze. Podle nových pravidel je postup poskytování podpůrných opatření následující:

 1. Škola ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte vypracuje plán pedagogické podpory.
 2. Nejpozději po třech měsících bude plán vyhodnocen. V případě, že u žáka nedojde ke zlepšení, bude zákonnému zástupci doporučeno vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC). Zákonný zástupce je povinen toto doporučení respektovat.
 3. Školské poradenské zařízení zašle vedle zprávy rodičům i tzv. doporučení škole. Oba dokumenty jsou závazné jak pro školu, tak pro rodiče.
 4. Další kroky budou odvislé od zprávy školského poradenského zařízení.

Možnosti podání žádosti o vyšetření v PPP SK, pracoviště Příbram:

 1. Telefonicky: pevná linka 318 624 085 nebo mobil 733 640 081
 2. E-mailem: na stránkách pppstredoceska.cz kliknout na žádost o vyšetření, vyplnit, vybrat pracoviště, odeslat
 3. Osobní návštěva v PPP SK, pracoviště Příbram, Pod Šachtami 294, Příbram IV a vyplnění žádosti
  Pracovní doba:
  • Pondělí – středa 7,30 – 16,00 hod
  • Čtvrtek 7,30 – 18,00 hod
  • Pátek 7,30 – 14,00 hod

Poradenská linka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR

Poradenská linka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školského poradenského zařízení a zařízení pro DVPP poskytuje na telefonních číslech 283 881 250 a 283 882 296 telefonické poradenství pro školy a školská zařízení. Tyto poradenské služby jsou určeny pro pedagogické pracovníky, žáky i jejich rodiče.

MIŠ

Nadace O2 nabízí rodičům pomoc při podezření na šikanu dítěte:
rodičovská linka – 840 111 234
poradna – www.minimalizacesikany.cz


Školní řád (výňatek)

Zákonní zástupci dětí mají právo:

 1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí.
 2. Volit a být voleni do školské rady a pracovat podle jejího jednacího řádu.
 3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí a vznášet připomínky a podněty k práci školy.
 4. Na poskytnutí informací a poradenskou pomoc školy u dětí, které vyžadují zvláštní péči.
 5. Zúčastnit se výuky a akcí, které jsou pořádány v rámci školních i mimoškolních aktivit, za podmínky, že tyto akce nebudou narušovány.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:

 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělání žáka.
 3. Oznamovat škole zejména tyto údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, státní ob­čanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o případném zdravotním postižení nebo znevýhodnění, jeho druhu, popřípadě údaj o sociálním znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doporučování písemností, telefonické spojení a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami uvedenými ve školním řádu.
 5. Nenarušovat výuku návštěvami učitelů nebo dětí během vyučovacích hodin. Vhodné je vyzvednutí dítěte o přestávce.

Podmínky omlouvání a uvolňování žáků:

 1. Zákonný zástupce žáka je povinen řádně omluvit absenci žáka nejpozději tři kalendářní dny od počátku jeho nepřítomnosti formou telefonického sdělení, e-mailem nebo písemně; všechny možnosti musí být po návratu žáka doloženy písemnou omluvou v žákovské knížce, kterou žák odevzdá nejpozději třetí kalendářní den po návratu do školy.
 2. Nemůže-li se žák zúčastnit výuky z důvodů předem známých, zákonní zástupci požádají písemně o uvolnění z vyučování:
  • na jednu hodinu vyučujícího
  • na maximálně dva dny třídního učitele
  • na více než dva dny ředitelku školy
 3. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě, a to po vyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze školy. Pokud zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů vyzvednout žáka, bude žák uvolněn na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
 4. Z odpoledního vyučování budou žáci uvolňováni pouze ze závažných důvodů na žádost rodičů – důvod nutno uvést.
 5. Ředitelka školy může ze závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. V případě tělesné výchovy je nutné doložit k žádosti doporučení praktického nebo odborného lékaře.

Žák je povinen:

 1. Řádně docházet do školy a vzdělávat se.
 2. Seznámit se se školním a vnitřním řádem školy a dodržovat jejich ustanovení.
 3. Plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 4. K zaměstnancům školy se chovat vždy slušně, vyvarovat se hrubých slovních nebo úmyslných fyzických útoků na tyto osoby. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení školního řádu.
 5. Aktivně se účastnit vyučování a nenarušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin.
 6. Do tělocvičny a odborných učeben přicházet jen s učitelem. Na začátku hodiny učitel odvádí žáky z jejich původní třídy, pokud se s vedením školy nedomluví jinak.
 7. Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mít na paměti nebezpečí úrazu. Okamžitě ohlásit ztrátu osobní věci vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor, a také třídnímu učiteli.
 8. Do školy nenosit předměty, které nesouvisí s výukou a které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Je doporučeno nenosit do školy cenné předměty a větší obnosy peněz. V případě potřeby je žákovi umožněno předat cennosti učiteli, který je po stanovenou dobu převezme do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
 9. Ve škole je zakázáno používat mobilní telefony, MP3 nebo jiná zvuková a obrazová zařízení při vyučovacích hodinách (v průběhu vyučovací hodiny musí být mobilní telefon či přehrávač vypnutý a uložený tak, aby s ním žák nemohl při výuce manipulovat).
 10. Žák je povinen chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, mít podle pokynů vyu­čujících vhodné oblečení na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, technické činnosti a jiné před­měty a akce.
 11. Nošení, držení, distribuce a zneužívání energetických nápojů a návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření je žákům školy zakázáno.