Spolek rodičů a přátel školy vznikl z potřeby zastřešit aktivity rodičů při Základní škole. Měl by být prostředníkem při vzájemné komunikaci mezi rodiči a školou. Za tímto účelem byla zřízena Školní kavárna jakožto prostředí vzájemného potkávání a diskutování na témata týkající se vize a chodu školy. Školní kavárny se může zúčastnit kdokoliv z rodičů, učitelů, zástupců obce i veřejnosti. Setkání obvykle probíhá jednou za měsíc. O plánované Školní kavárně informujeme na nástěnce ve vestibulu školy a na webových stránkách školy pod záložkou Školní kavárna.

Členové Spolku rodičů a přátel školy vedou tyto kroužky, které mohou školní děti navštěvovat:

  • Klubík – od října 2014
  • Vaření – od října 2015

Statutární zástupci spolku zvolení na členské schůzi 16. 3. 2016

  • PhD. Radmila Veselá, Mgr. – předseda
  • Ing. Josef Čihák – místopředseda
  • Vendula Vrzalová – pokladník

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Petrovice

Kontakt

Na e-mailovou adresu spolek.zs@seznam.cz můžete zasílat své dotazy, připomínky, náměty, pochvaly atd. k fungování a spolupráci se Základní školou. V nejbližších dnech Vám odpovíme.

Školní zahradní slavnost 1. 6. 2018

Na Den dětí Spolek rodičů a přátel školy uspořádal školní zahradní slavnost. Milé setkání učitelů, rodičů a jejich dětí umocnilo slunečné počasí. Děti měly navíc možnost potrénovat fyzičku na skákacích hradech a shlédnout divadelní představení pod širým nebem sehrané společností Našlo se. Děkuji členům Spolku a dobrovolníkům za přiložení ruky k dílu, Obci Petrovice za finanční podporu a Sboru dobrovolných hasičů Kojetín za chutné občerstvení. Přivítáme tipy na vyžití dětí pro zahradní slavnost v příštím roce. Kontakt spolek.zs@seznam.cz

Vendula Vrzalová, 2. 6. 2018

Karneval v Petrovicích

Masopust, lidově ostatky, fašank, voračky, končiny či obecně karneval je období od Tří králů (6. ledna) až do začátku postní doby. V Petrovicích nedržíme masopustní průvod ale karneval ano. Je určený pro naše nejmenší.
Sešli jsme se proto jedno únorové nedělní odpoledne v Obecním domě, abychom si společně karnevalový rej užili. Děti převlečené za masky oblíbených pohádkových postav, zvířátek a jiných rozličných postaviček, se přišly pobavit a zatančit se dvěma velkými klauny. Účast byla velká. Děti místní i přespolní se vyřádily jak se patří. Klauni Bob a Tom umí zabavit nejen ty nejmenší ale i jejich rodiče a prarodiče. Program zpestřila petrovická taneční skupina Myšky, jejíž šikovné členky ve svém premiérovém vystoupení ukázaly, že je tancování moc baví. A protože masopust je obdobím nejen veselí ale i hodování, zajistil Sbor dobrovolných hasičů z Kojetína občerstvení. Holky i kluci využily možnost si trochu zahřešit se smaženými hranolky, párkem v rohlíku, cukrovou vatou či malinovkou. Takové hřešení stejně jako tanec a veselí k masopustu ostatně patří.
Zajištění karnevalu by se neobešlo bez lidí, kteří jsou ochotní věnovat pro radost druhých svůj volný čas či nějakou tu kačku, a proto děkuji za přípravu členkám Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Petrovice, dále Sboru dobrovolných hasičů z Kojetína za zajištění občerstvení a v neposlední řadě sponzorům, mezi něž patří: ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s., AV Technik – ing. Josef Čihák a Obec Petrovice.

Vendula Vrzalová, 11. 2. 2018

Školní zahradní slavnost

Tato povedená akce se konala 3. června 2016 „za školou“. Počasí nás nejprve napínalo, po obědě však přestalo pršet a slavnost mohla začít. Mnoho maminek a babiček napeklo dobroty, které děti s chutí snědly. Členky Spolku rodičů a přátel školy také připravily občerstvení, šťávu a čaj. Komu toto občerstvení nepostačovalo, mohl zajít ke stánku, kde si mohl koupit filet ryby, klobásu, pivo či malinovku. Pro děti byly objednány dva skákací hrady. Pro starší návštěvníky hrála živá hudba. Společně se tak mohli pobavit učitelé, rodiče, prarodiče a děti. Účast byla veliká.

Zápis z mimořádné Členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Petrovice u Sedlčan konané dne 10. 5. 2016

Předsedkyně Radmila Veselá přivítala přítomné členy v počtu šest plus dva hosté. Schůze se účastnila nadpoloviční většina členů a byla proto usnášeníschopná.

Na programu schůze byly dva body:

  1. příprava první školní Zahradní slavnosti
  2. Změna stanov
  1. R. Veselá informovala přítomné o stavu příprav na slavnost, pro niž byl stanoven termín 3.  června. Členové Spolku si rozdělili úkoly. V. Roubíková, místostarostka přislíbila finanční pomoc obce.
  2. R. Veselá navrhla úpravu Stanov Spolku v čl. I, bod 2. v němž bylo mylně uvedeno čp. sídla Spolku a v čl. II. bod. 2., kde bude doplněn bod g. na akcích pořádaných Spolkem zajišťuje Spolek občerstvení. Změny Stanov byly všemi členy Spolku přijaty hlasováním.

Zapsala: Radmila Veselá, 10. května 2016

Zápis z Členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Petrovice u Sedlčan konané dne 16. 3. 2016

Předsedkyně Radmila Veselá přivítala přítomné členy v počtu čtyři plus jeden host. Schůze se účastnila nadpoloviční většina členů a byla proto usnášeníschopná.

Nejdříve přečetla předsedkyně výroční zprávu, následně pokladník Vendula Vrzalová přednesla zprávu o hospodaření. Obě zprávy byly schváleny.

Poté proběhly volby Výboru, předsedkyní se opět stala Radmila Veselá, místopředsedou Josef Čihák, tíhu pokladny opět ponese Vendula Vrzalová.

Karneval a diskotéka

Spolek rodičů a přátel školy v Petrovicích připravil v neděli 7. 2. 2016 v Obecním domě pro malé děti karneval a pro starší děti diskotéku. Dle ohlasů a úsměvů zúčastněných se celá akce báječně vydařila.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na přípravách a provozu podíleli. Řekla bych, že nejen pracovali, ale dokázali si celé odpoledne náležitě užít. Dále děkuji sponzorům: ZD Krásná Hora n. Vltavou, a.s., Agir spol. s r.o., AV Technik – Ing. Josef Čihák, Obecnímu úřadu Petrovice, Jaroslavu Patákovi a dalším drobným sponzorům.

Vendula Vrzalová

Balónková akce

11. 12. 2015 proběhla na petrovickém náměstí za vydatné podpory členů Spolku rodičů a přátel školy, kteří zajistili chutné občerstvení a teplé nápoje. Ti kteří přišli na tuto akci, tak mohli ochutnat dobroty upečené našimi členkami.

Všem patří velký dík!

Dětský den v Počepicích

Dětský den v Počepicích

1.června 2015 se uskutečnil Dětský den v Počepicích v jezdeckém areálu pana Jiřího Žáka. Spolek rodičů a přátel školy se rozhodl tuto akci podpořit a dopravit zájemce z řad dětí prvního stupně linkovým autobusem do Počepic.

Děti si zasoutěžily, svezly na koni a opekly buřtíky. Členové školního Klubíku získali příspěvek 50 Kč. O děti se postaraly vedoucí Klubíku – Radka a Vendy.

Z Petrovic se na tuto akci vydali i děti s rodiči z petrovické Mateřské školy Čtyřlístek. Věříme, že si odpoledne společně hezky užili.

Spolek rodičů přispěl věcnými cenami na Dětský den

Spolek rodičů přispěl věcnými cenami v hodnotě 500 Kč na Dětský den pořádaný Základní školou dne 1.6.2015. Maminky ze Spolku rodičů upekly sladké i slané odměny. Děkujeme a přejeme dětem hezkou oslavu Dne dětí!

Zápis z ustavující schůze Spolku rodičů a přátel Základní školy Petrovice u Sedlčan

dne 9. 3. 2015, svolána dne 6.2.2015 Radmilou Veselou

Svolavatelka Radmila Veselá navrhla pravidla schůze a byla zvolena předsedající schůze, zapisovatelem se stala Vendula Vrzalová.

Přítomní zakládající členové Radmila Veselá, Vendula Vrzalová, Eva Bartošová, Ludmila Jarolímková, Ludmila Šimečková, Anna Jarolímková, Josef Čihák se zapsali do listiny přítomných včetně adres a kontaktů, která tvoří přílohu zápisu.