ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Na základě opatření, které vydalo MŠMT, proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 v termínu 6.- 16. 4. 2021 vždy v čase od 13.00 do 15.00. Přesné datum a čas je třeba do 26. 3. 2021 dohodnout na tel. 606 216 506 (I. Doubravová) – volejte vždy v čase 8.00 – 15.00. Do 1. ročníku budeme přijímat nejvýše 50 dětí, přednost mají děti ze spádové oblasti. Zápis se týká:

  1. dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015,
  2. dětí narozených od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení,
  3. dětí, které měly odklad školní docházky.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu potřebují především občanský průkaz zákonného zástupce, který o přijetí dítěte žádá, a rodný list dítěte (originál). Další dokumenty jsou uvedeny níže. Vždy je možnost je vytisknout z internetu nebo vyplnit na místě.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Do 1. ročníku se žáci přijímají takto:
  • a) zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • b) vyplněnou žádost odevzdá zákonný zástupce při zápisu
  • c) žádosti bude při odevzdání přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci sděleno prostřednictvím emailu (nebo jiným vhodným způsobem)
  • d) rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem na www.zs-petroviceusedlcan.cz nejméně po dobu 15ti dnů (písemné rozhodnutí o přijetí se nevydává)
  • e) v případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelstvím školy
PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Zákonný zástupce doručí Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku.

PŘEDČASNÉ ZAŘAZENÍ DO ZŠ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ZÁKONA § 36, odst. 3

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do června příslušného školního roku (tj. 2021/2022), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínky přijetí:

  • 1. u dítěte narozeného od září do konce prosince (tj. od 1. 9. do 31. 12. 2015) doporučující vyjádření školního poradenského pracoviště.

Zákonný zástupce doručí Žádost o předčasný nástup 1, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku a doporučení z PPP nebo SPC.

  • 2. u dítěte narozeného od ledna do konce června (tj. od 1. 1. do 30. 6. 2016) doporučující vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.
Zákonný zástupce doručí Žádost o předčasný nástup 2, Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku, doporučení z PPP nebo SPC a doporučení od dětského lékaře.

Dokumenty jsou ke stažení zde:

V případě, že závažných důvodů nebude možná osobní přítomnost při zápisu, kontaktujte prosím ředitelku školy (727 961 131, zs.petrovice@centrum.cz).

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka školy