Zápis do MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v termínu 3.- 7. 5. 2021.

Všechny dokumenty týkající se žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (vppmq4p),
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email! – zs.petrovice@centrum.cz),
  3. poštou (ZŠ a MŠ Petrovice, okres Příbram, 262 55 Petrovice 196) nebo vhozením do poštovní schránky, která je umístěna u hlavního vchodu na budově školy (Schránka bude denně vybírána a zákonnému zástupci bude telefonicky nebo emailem potvrzeno přijetí žádosti.),
  4. 4. 5. v čase 8.00 – 13.00 osobně.

V případě osobního předání žádosti je nutné, aby zákonný zástupce kontaktoval do 30.4.2021 ředitelku školy telefonicky (727 961 131) nebo emailem (zs.petrovice@centrum.cz) a domluvil si s ní přesný čas schůzky. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je totiž nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Upozorňuji, že jednou z podmínek přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Po obdržení žádosti o přijetí bude zákonný zástupce informován o přidělení registračního čísla. Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 10.5.2020.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

V tomto školním roce můžeme přijmout maximálně 11 dětí. V případě většího počtu zájemců bude ředitelka při rozhodování o přijetí postupovat podle těchto kritérií: Kritéria přijetí 2021

Zákonný zástupce musí tedy do 7.5.2021 doručit tyto dokumenty:

  • Žádost o přijetí (ŽÁDOST_PŘIJETÍ_MŠ)
  • Doklad o očkování (potvrzení lékaře lze vyplnit do evidenčního listu – k vyzvednutí ve školce, netýká se předškoláků)
  • Kopii rodného listu (v případě, že žádost podá jinak než osobně – nemusí být úředně ověřená)
  • Originál rodného listu dítěte a občanský průkaz žadatele (v případě osobního podání žádosti o přijetí)

V průběhu dubna je sice možné po telefonické dohodě (603 598 396) navštívit MŠ, přesto si Vám dovolujeme zprostředkovat virtuální prohlídku naší školky (a ještě něco navíc 😉 ): https://youtu.be/mC7FK35jzCY.

Přeji šťastnou ruku při výběru mateřské školy pro Vaše dítě.

Mgr. Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrovice