Zápis ze Školní kavárny dne 8. 2. 2016

Dne 8. 2. 2016 proběhlo setkání Školní kavárny za přítomnosti učitelů, rodičů, zástupců obce a veřejnosti. V úvodu si vzala slovo paní ředitelka školy a informovala nás o vydařeném školním plese. Byl stanoven termín na příští ples a to s datem 21. 1. 2017.

Dalším bodem schůzky byl dotazník na školní družinu. Ředitelka školy připravila dotazník jak pro děti navštěvující družinu tak i pro jejich rodiče. Z dotazníku vyplynuly požadavky na aktivnější přístup paní učitelky. Mezi paní ředitelkou a paní družinářkou byla dohodnuta schůzka, na kterou budou do naší školy pozváni učitelé družin z okolních škol, aby si vyměnili své zkušenosti a vzájemně se obohatili o aktivity vhodné pro děti prvního stupně.

Závěrem proběhla diskuze, do které vstoupil pan Dlouhý s několika návrhy. Prvním je nabídka stravování školky Landie jak pro dospělé tak i děti. Bylo dohodnuto, že tento návrh je ve školní jídelně možný. O ceně a termínu přihlášení se k obědům bude informovat škola a pan Dlouhý. Dále pan Dlouhý škole nabídl možnost zvýšené pohybové aktivity pro děti 1. a 2. ročníku, což by v praxi znamenalo navýšení hodin tělesné výchovy. Paní ředitelka prověří pravidla, za kterých by toto mohlo být realizováno. Posledním bodem diskuze byl návrh pana Dlouhého na oslovení rodičů a dětí deváté třídy (v budoucnu i celého druhého stupně) na výchovu budoucích zaměstnanců formou stipendia. Pan Dlouhý chce zájemcům ukázat co by takové zaměstnání v praxi představovalo. O dalším postupu budou rodiče a deváťáci informování školou.

Naše kavárenské posezení bylo velmi příjemné a inspirující. Na příštím setkání 5. 4. 2016 v 16 hodin bychom rádi prodiskutovali vizi naší školy do budoucna. Zveme všechny s dobrými nápady a připomínkami. Názor každého je vítaný!

Za Spolek rodičů a přátel školy sepsala Vendula Vrzalová